top of page

גדר אמריקאית

אוצרות: צופיה דקל כספי ושחר סריג

 +תערוכה: מפגש

מוזיאון אילנה גור

אוצרת: יעלה חזות

תערוכה: חורבה במשכן

בית הגפן

העבודה עוסקת בזהות שאולה - גדר כל אמריקאית נצרכת כחלק ממקומיות נרכשת. זהות מקומית שנעה במתח בין וואנאבי תרבותי עליון לבין עולם תחתון כאוטי ורוחש, פובי. ספק חותרים אחד תחת השני, ספק סמביוטים זה לזה.

על התערוכות בהן הוצגה העבודה:

bottom of page